Adult - Intermediate Hurling

Joe Sheehan (Coach)

Jim Walsh

Martin Cronin

Paul Sheehan